HOME

Historie Bavel en Breda

Download boeken die in het verleden zijn geschreven over onze omgeving.
De boeken komen van www.delpher.nl, verder heb ik ze bladzijde voor bladzijde opgeknapt en leesbaar gemaakt

krant 1891 bavel gregoriusver tijdschrift de bevordering van kerkelijke toonkunst

„In de nabijheid van Breda ligt een klein plaatsje, dat wel aan de meeste Nederlanders onbekend zou wezen, hadde het niet eenige vermaardheid verworven, doordien Z. D. Hw. Mgr. Leijten, bij zijne verheffing op den bisschopszetel van Breda, de parochie Bavel als pastoor bestuurde. „Dezer dagen nu was ik in de parochiekerk van genoemde plaats getuige van een muziekuitvoering, die in het St. GregoriusBlad niet onvermeld mag blijven. „Wat in den brief van den H. Jacobus (111, 5) geschreven staat van de tong, mag met volle recht van Bavel gezegd worden : „een klein lid, maar't roemt van groote dingen”. De uitvoering heeft een schitterend bewijs geleverd, dat de kerkmuziek, zooals die door de St. Gregorius-Vereeniging wordt begrepen, ook in zeer kleine parochiën niet slechts draaglijk, maar zelfs uitstekend kan uitgevoerd en beoefend worden. „Bij gelegenheid van het feest der H. Brigida, die sinds onheuglijke tijden te Bavel bijzonder vereerd wordt, zou de nog zeer jeugdige Afdeeling haar sporen verdienen. Lees artikel


De geilustreerde gids van Het dorp GINNEKEN geschreven in het jaar 1904

Ginneken was tot 1942 een Dorp samen met Bavel en Ulvenhout en ook Galder en Strijbeek de gemeente "Ginneken Bavel"'t Volkskarakter is 't gemoedelijke, jolige, te goeder trouwige Noord-Brabantsch.
De lucht is er heerlijk, Door ozon gezuiverd drinkwater, absoluut steriel (kiemvrij), 't ideaal der hygiënisten, eenigste installatie in Nederland, is op komenden wege.
Electrisch licht als boven. Conversatie zeer aangenaam.
Tal van gepensioneerden kiezen Ginneken als woonplaats; ieder oude van dagen vindt hier terug de vrienden zijner jeugd.
Er is eene societeit, zeer aangenaam gelegen. Vermakelijkheden: muziek- en zanguitvoeringen in 't dorp zelve, voorts Breda, het „stadje van pleizier", waar altoos „wat te doen is".

Historie over de Grote Kerk (Onze Lieve Vrouwe kerk) te Breda, Geschreven in 1903

De Groote- of Lieve Vrouwenkerk te Breda is ongetwijfeld eene der aanzienlijkste kerken van ons vaderland. Hare oudste geschiedenis ligt volslagen in het duister, zoodat de bekwame geschiedschrijver Thomas Ernst van Goor reeds in het midden der 18e eeuw geene gegevens meer vinden kon omtrent haren oorsprong of stichting. Hij vermeldt alleen dat zij van overoude tijden af eene Parochie-Kerk is geweest en dat omstreeks het jaar 1200 aan den Heer en de Ingezetenen der stad vergund is geworden eene nieuwe Kerk te bouwen, die in 1303 door Heer Jacob, Persoon van Gilze en Deken van Beeck tot eene Collegiale of Kapittelkerk is ingericht.1 2 3) 1) Persoon = Pastoor. Beeck = Hilvarenbeek. Zie de Stichtingsbrief by Van Goor", Beschrijving der Stad en Lande van Breda,

KRONIEK VAN BREDA Geschreven in 1938.
geschiedenis vanaf het allereerste begin


1938 Voorwoord van de burgemeester, dhr. van Slobbe


De Kronieken, die de Uitgeverij "de Archivaris" te 's Gravenhage van een aantal steden heeft doen verschijnen, zijn zeer aantrekkelijk.
In beknopten vorm geven zij, o.a. aan de hand van oude archief stukken, een beeld van de beteekenis van de stad in verschillend opzicht, voorheen en thans.
Ik waardeer het dan ook, dat deze uitgave de oude Baroniestad zal belichten. Breda, waar de band tusschen Vorstenhuis en land werd geslagen, heeft een zeer belangwekkende geschiedenis, waarop veel van het bestaande nog wijst. Daarnaast trekt de stad aan door haar bouw en hare om» geving.
De aanwezigheid van belangrijke in» dustrieën maakt, dat Breda niet achter blijft in ontwikkeling.
De Kroniek zal voor velen van belang zijn. Het Gemeentebestuur heeft gaarne medewerking verleend bij het samenstellen van het werkje. Niets is verzuimd om het boekje zoo waardevol mogelijk te maken.
Ten volle beveel ik het ter lezing en ter verspreiding aan.

Lees verder

Boek geschreven in het jaar 1901,
Breda in woord en beeld


Voorwoord


Sinds 1744, toen Thomas Ernst van Goor te 's-Gravenhage zijne „Beschrijving der Stadt en Lande van Breda” liet drukken, heeft meermalen iemand zich geroepen gevoeld om het Breda zijner dagen te schetsen aan stadgenoot en vreemdeling, en in woord en beeld de schoonheden en merkwaardigheden onzer vriendelijke woonplaats het tegenwoordige geslacht voor oogen te stellen, echter zonder ooit zijn werk in hoofd zaak dienstbaar te maken aan de bevordering van het belang, dat onze gemeente er bij heeft, gekozen te worden als woon-plaats voor vreemdelingen.
Dat daartoe thans eene ernstige poging werd gewaagd, geschiedde met het oog op de omstandigheid, dat vele Nederlanders nog te weinig weten, wat Breda hun in velerlei opzicht meer biedt dan andere steden van gelijken rang; nog te weinig weten, welke prettige, gezellige toon hier heerscht, waardoor de jaren, te Breda doorgebracht, in veler leven de aangenaamste herinneringen achterlaten.

Gids geschreven in 1889 over Ginneken en Omstreken, met wandelkaarten


1989 Ginneken en Omstreken


Ginneken is een zeer vermakelyck Dorp, gelegen aan den "Markstroom, omtrent een half uur ten Zuiden van Breda, "van waar men derwaarts gaat langs een breede Straatje weg aan wederzyde met olme en lindeboomen beplant."Met deze nuchtere woorden prijst Thomas Ernst van Goor , in zijne Beschryving der Stadt en Lande van Breda,"A° 1744, het dorp Ginneken. Die goede reputatie heeft dit dorp in geen enkel opzicht verloren.Tot heden is Ginneken een geliefkoosd oord gebleven voor allen, die landelijke rust en eenvoud verkiezen, boven de buitensporige weelde van buitenlandsche badplaatsen.
Lees verder