HOME

Historie Bavel en Breda

Alle Artikelen over BAVEL en BREDA

1905 Herdenkingsalbum, Koningin Wilhelmina onthult herdenkingsmonument in het Valkenberg

“Buitengewone vergadering van den Raad der Gemeente op Zaterdag 13 Mei 1905, Doel: Het aanstaand bezoek van Hare Majesteit onze geeerbiedigde Koningin.” Nu was men er zeker van en vol enthousiasme werden nu onderling de plannen tot plechtige en waardige ontvangst besproken, want het behaagde Hare Majesteit de Koningin kennis te doen geven van Hoogstderzelver bezoek aan de Gemeente Breda op Maandag 3 Juli 1905, met het doel, op dien dag te onthullen het, door de verschillende tot de Baronie van Breda behoorende gemeenten, op te richten gedenkteeken ter herinnering aan het 500 jarig bestaan der Baronie onder de Doorluchtige Vorsten van het Huis Nassau-Oranje. Lees artikel


1964 GESCHIEDENIS VAN LANDGOED WOLFSLAAR

Drs. F. A. BREKELMANS
Sedert een tiental jaren is de gemeente Breda eigenares van een der fraaiste landgoederen binnen haar gebied: Groot Wolfslaar. Het is prachtig gelegen nabij het Ulvenhoutse bos en het sportpark "Jeugdland" op de grens van de gemeente Nieuw-Ginneken. Het bestaat uit een Herenhuis met koetshuis en tuinmanswoning, boerderij met stal en schuren, een villa en een prachtig park met twee vijvers, hertenkamp en schapenweide. Nu hier in de zomer van 1965 een zwembad met bijbehorende recreatiemogelijkheden - een "Recreatie-oord" - zal worden geopend, is het zinvol de historie van het landgoed na te gaan. Lees artikel


HET BUITEN KLEIN WOLFSLAAR

Tussen de Bavelselaan in Ginneken en het Ulvenhoutsebos ligt het landgoed Wolfslaar. Wanneer men vanaf de Bavelselaan via de Wolfslaardreef in de richting van het gelijknamige zwembad gaat, stuit men in de bocht van de weg op een fraai herenhuis met in de topgevel de naam 'Villa Groot-WolfsLaar". Onwillekeurig vraagt men zich dan af: is er ook een " Klein-Wolfslaar"? Lees artikel


GIDS VAN HET GINNEKEN

Ik begin op het Marktplein, waar men de groote mooie autobussen ziet, welke u iedere 10 minuten via Baronielaan of via Ginneken door Breda naar het station N.S. brengen.
Om te beginnen wijs ik u midden op het Marktplein de zeer oude pomp, waaruit men vroeger de bewoners van drinkwater voorzag, zomers zelfs gedistribueerd.
Ik ga met u de Kerkstraat in langs RK. Meisjesschool en R.K. St. Laurentius-kerk, verder door Wilhelminastraat, waar aan het ein de het sigarenmagazijn is van den Heer Meeuwissen, bij wien het secretariaat en informatieburaeu is gevestigd. Lees artikel


KERKSCHUUR EN PASTORIE IN BAVEL

Weinigen zullen vermoeden, dat Bavel nog steeds zijn oude pastorie uit de 18e eeuw bezit. De huidige pastoorswoning tegenover de vroegere plaats van de oude katholieke kerk werd pas in 1838 gebouwd. Waar woonden dan de pastoors van Bavel vóór die tijd? Om deze vraag te beantwoorden moeten we ver in de geschiedenis teruggaan. Zoals bekend, werd in 1648 de uitoefening van de katholieke eredienst in Staats Brabant verboden. Ook in de Baronie van Breda en ook in Bavel. Maar het is bijna vanzelfsprekend, dat de katholieken zich daarbij niet neerlegden. Lees artikel


HET HAANTJE BAVEL

de Monumentenlijst der gemeente Nieuw Ginneken bevat behalve drie landhuizen, twee molens, een kerk en twee kapellen, een 20-tal karakteristieke boerderijen en woningen die veelal uit de :19e eeuw dateren. Op de hoek van de Seminarieweg en de Dorstseweg te Bavel staat een iets ouder woonhuis met zadeldak, dat in de lijst op 'het eind der 18e eeuw gedateerd, wordt. Het draagt de nummers 2-4, doch, vormt in oorsprong één geheel. De restauratie die in de jaren 1978-1979 plaats vond, vormt aanleiding op de historie van dit eenvoudige, doch voor Bavel en de streek karakteristieke huis nader in te gaan. Lees artikel


HET HART VAN DE BARONIE EN 6 DORPEN

Breda heeft verscheidene gemeentelijke herindelingen achter de rug, de laatste in 1997, waardoor de gemeente in omvang sterk is toegenomen. De dorpen Bavel, Ginneken, Princenhage, Prinsenbeek, Teleringen en Ulvenhout zijn tegenwoordig Bredaas grondgebied. Het was aantrekkelijk om dat hele grote gebied te betrekken bij een fotoboek. Daarvoor is samenwerking gezocht met heemkundekringen uit de omliggende dorpen. Lees artikel


100 JAAR KERK IN BAVEL

Het is een goede gewoonte in onze samenleving om aandacht te geven aan jubilea. In ons privé-leven schenken wij bijzondere aandacht aan het passeren van het 50e en 65e levensjaar. Huwelijksjubilea, zoals koperen, zilveren, gouden en diamanten bruiloften, worden algemeen gevierd. Lees artikel


GESCHIEDENIS VAN GEMENGD KOOR BAVEL

Het eerste boek met gegevens over het Bavelse koor vermeld op de erkamenten omslag ‘Confrére St.Caecillia 1795-1880' Er op de eerste beschreven bladzijde lezen we: 1795 Adriaan Schaliboom. hoofdman Pieter Diepstraaten en Jan Diepstraaten. Deekens borsmeester Jan Adriaan Kanters In de borsse bevonden.... Lees artikel


DE KERK VAN BAVEL TUSSEN 1250 en 1650

In de loop van zeven eeuwen zijn de katholieken van Bavel op vijf verschillende plaatsen ter kerke gegaan. Vanaf het einde van de dertiende eeuw hadden zij de beschikking over een eenvoudig kerkje aan het begin van de huidige Dorstseweg. Lees artikel


DE KERK VAN BAVEL TUSSEN 1648 EN 1888 (Brigidastraat)

De geschiedenis van de parochie en kerk van Bavel over de periode 1250-1648 werd in de Brieven van Paulus nr. 125, juli 1999, reeds uitvoerig beschreven. Lees artikel

HISTORISCHE GEOGRAFIE VAN BAVEL
Het ontstaan van Bavel

Meer dan 700 jaar geleden, op 22 en 25 mei 1299, sloten Guda, abdis, en het convent van de abdij van Thorn enerzijds en Jacob, pastoor van Gilze, Lees verder

Auteur: dr. K.A.H.UI. Leenders

BRIGIDASTRAAT BAVEL

De historisch-geograaf Karel Leenders noemt de Brigidastraat een akkerweg over de open akker van Bavel, Lees verder

KERKPAD, TUSSEN KERKSTRAAT EN TERVOORT

Het Kerkepad in Bavel begint aan de Kerkstraat, vlak bij de kerk en loopt dan langs het park de Groene Long naar Tervoort. Lees verder

BOEREN BOTER IN BAVEL, HISTORIE VAN HET MELKFABRIEK ST. BRIGIDA

St. Brigida, méér dan een beeld. Toen op 17 oktober 1977 het betonnen beeld van St. Brigida aan de voorzijde van de voormalige stoomzuivelfabriek bij “'t Haantje” van zijn sokkel werd gehesen, werd daarmee het definitieve einde ingeluid van het gebouw met aanhorigheden, dat een lange reeks van jaren een vertrouwde aanblik bood en een herkenningspunt was in de dorpskom van Bavel. Lees verder

KORENMOLEN DE HOOP

Op 22 juni 1865 werd Josephus Franciscus Rommens (Jef; 1e molenaar) eigenaar van het westelijk gedeelte van het perceel aan de Bredaseweg. Lees verderHISTORIE VAN DE KERKSTRAAT

In de vijftiende eeuw kreeg de huidige Kerkstraat enige betekenis voor Bavel. Omstreeks 1485 werd aan dit pad de Brigidakerk gebouwd ter vervanging van een oudere kerk, Lees verder

ONTWIKKELING GEMEENTE NIEUW GINNEKEN

De gemeente Nieuw-Ginneken kwam voort uit de per 1 januari 1942 opgeheven gemeente Ginneken en Bavel. Deze gemeente lag ten zuid-oosten van Breda en was vanaf 1795 Lees verder

KERKSTRAAT EN KERKEIND

De naam Kerkstraat komt in de publicatie over de toponiemen van Ginneken en Bavel van de toponymist Chr. Buiks niet voor. Buiks geeft wel heel wat vermeldingen van de naam Kerkeind Lees verder

LIGGING, GEBRUIK EN OPHEFFING VAN GEMENE GRONDEN IN GINNEKEN BAVEL

H Het gebied ten oosten van de Bredase wijk IJpelaar, gelegen tussen de Loevesteinstraat in het westen en de Flodderdreef in het oosten, is in gebruik als landbouwgrond. Dit gebied is slechts een klein restant van een veel groter agrarisch complex, dat in archiefstukken bekend staat onder de naam Wervenschot. De wijk IJpelaar vult verder het grootste deel van dit gebied. Ruim 350 jaar geleden woedde er een felle strijd tussen de heer van Breda en een groep inwoners van Ginneken en Bavel over het eigendomsrecht van dit gebied. De gemoederen liepen hierbij soms hoog op. Zo probeerden vertegenwoordigers van de heer van Breda de werkzaamheden voor herinrichting te starten, maar de tegenpartij verhinderde dit. Lees verder

HET ONSTAAN VAN ULVENHOUT, HET VERHAAL

Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bij Ulvenhout horen de Ulvenhoutse Beemd, Ulvenhoutse Bos; d'Akker en de Grootakker tUlvenhout. Daarnaast was er nog het Ulvenschot was een plek waar men beesten kon weiden in of bij het Ulvenhoutse Bos. Lees verder

KRONIEK VAN BREDA Geschreven in 1938.
geschiedenis vanaf het allereerste begin

1938 Voorwoord van de burgemeester, dhr. van Slobbe

De Kronieken, die de Uitgeverij "de Archivaris" te 's Gravenhage van een aantal steden heeft doen verschijnen, zijn zeer aantrekkelijk.
In beknopten vorm geven zij, o.a. aan de hand van oude archief stukken, een beeld van de beteekenis van de stad in verschillend opzicht, voorheen en thans.
Ik waardeer het dan ook, dat deze uitgave de oude Baroniestad zal belichten. Breda, waar de band tusschen Vorstenhuis en land werd geslagen, heeft een zeer belangwekkende geschiedenis, waarop veel van het bestaande nog wijst. Daarnaast trekt de stad aan door haar bouw en hare om» geving.
De aanwezigheid van belangrijke in» dustrieën maakt, dat Breda niet achter blijft in ontwikkeling.
De Kroniek zal voor velen van belang zijn. Het Gemeentebestuur heeft gaarne medewerking verleend bij het samenstellen van het werkje. Niets is verzuimd om het boekje zoo waardevol mogelijk te maken.
Ten volle beveel ik het ter lezing en ter verspreiding aan. Lees verder

Het ontstaan van het snelwegennet rondom Breda.

Snelwegen. Iedereen hoort ze, iedereen ziet ze, iedereen rijdt er overheen.
Ze behoren tot het alledaagse landschap en maken onderdeel uit van ons dagelijks leven.
Vanuit Breda rijden we nu in een mum van tijd naar Antwerpen, Tilburg of Rotterdam – mits er uiteraard geen files staan. In de twintigste eeuw is het ontstaan van de automobiliteit in combinatie met de ontwikkeling van de infrastructuur zo snel gegaan, dat beide fenomenen al vrij snel als vanzelfsprekend ervaren zouden gaan worden. Lees verder

1870: De poorten (Vestingswerken) van Breda geslecht.

Honderdtwintigjaar geleden was Breda nog een vestingstad die over land slechts toegankelijk was via een drietal poorten, de Ginnekenpoort, de Haagpoort of Antwerpse poort en de Bossche poort.
Verder was er nog de Waterpoort, maar deze diende voornamelijk om de toegang over water, via de rivier de Mark vanuit het noorden te bewaken. Daarlangs kwam men dus in de Haven van Breda, die zich destijds uitstrekte tussen de Hoge Brug, die de Vismarktstraat en de Zoutstraat met elkaar verbond, en de Tolbrug, die de verbinding vormde tussen de Brugstraten en de Haagdijk. Lees verder

MOOIE SCHILDERIJEN VAN BREDA

Foto oud Breda
nog veel meer afbeeldingen, Klik hier

HISTORIE EN AANLEG ZUIDELIJKE RONDWEG.

Voordat ergens in het begin van de jaren zestig de Zuidelijke Rondweg werd aangelegd, reed het steeds toenemende doorgaande west/ oost-oost/west-verkeer langs de singels in de Bredase binnenstad. Dat werd een onhoudbare situatie. Dat verkeer diende zo snel mogelijk uit het Bredase centrum te worden gehaald, zo was alom de mening. Gekozen werd toen voor het doortrekken van de al aanwezige rijksweg door de Johan Willem Frisolaan en de Franklin Rooseveltlaan. De Zuidelijke Rondweg was niet alleen een feit, de discussie zou niet meer verstommen over de blunder die was begaan. De geschiedenis in de jaren daarna heeft de tegenstanders van de weg in het gelijk gesteld. Lees verder

ZOEKTOCHT NAAR EEN NIEUW OPENLUCHTZWEMBAD IN BREDA 1935 - 1965

Zwembad Wolfslaar Op zaterdag 26 juni 1965 opent burgemeester Geuljans van Breda het gloednieuwe zwembad Wolfslaar door het hijsen van een vlag. In zijn openingstoespraak noemt de burgemeester het complex een echt lustoord. Met deze mega-investering realiseert de gemeente niet alleen een zeer ruim opgezet recreatieoord voor de inwoners van de stad maar wil ze ook bezoekers van buiten aantrekken. Lees verder

Schoondonck, De geschiedenis van een Brabantse Boerderij

Schoondonck, De geschiedenis van een Brabantse Boerderij

In de loop der vroege middeleeuwen zijn in het Brabantse land, behalve steden en dorpen, vele vrijliggende boerderijen ontstaan in het woeste land van bossen, venen, moerassen, vennen, heidevelden en riviertjes.
Het is interessant om te zien hoe zo'n boerderij zich ontwikkelt op gronden, die in het bezit waren van veelal adellijke families, die deze hoeven in pacht uitgaven. Lees verder

NS STATION BREDA

Het eerste station werd gebouwd in 1855 aan de Spoorlijn Roosendaal - Breda. Deze spoorlijn werd gebouwd, omdat niet Breda, maar Roosendaal de verbinding met Antwerpen kreeg, Lees verder

BARONIELAAN

De Baronie is al sinds de 16e eeuw de naam van de landstreek rond Breda, een Baronie is een gebied onder de heerschappij van een Baron, in dit geval de Baronnen van Breda. De Baronie werd bij de oprichting van de Bataafse Republiek in 1795 formeel opgeheven. Toch wordt de naam de Baronie nog altijd gebruikt als topografische aanduiding voor de ruime omstreken van Breda. Lees verder

GESCHIEDENIS BREDASE ZIEKENHUIZEN

In 1819 richtten drie katholieke burgers onder leiding van de hier afgebeelde Mr. Ludovicus Ingen Housz een ziekeninrichting op aan de Haagdijk.
Lees verder

HISTORIE BREDASE KAZERNE'S

De Chassékazerne is een voormalige militaire kazerne aan de Parade in het centrum van Breda. In 1898 werd begonnen met de bouw van de kazerne, de oplevering was op 1 juli 1899.
Lees verder

Gids geschreven in 1889 over Ginneken en Omstreken, met wandelkaarten

Ginneken is een zeer vermakelyck Dorp, gelegen aan den "Markstroom, omtrent een half uur ten Zuiden van Breda, "van waar men derwaarts gaat langs een breede Straatje weg aan wederzyde met olme en lindeboomen beplant."Met deze nuchtere woorden prijst Thomas Ernst van Goor , in zijne Beschryving der Stadt en Lande van Breda,"A° 1744, het dorp Ginneken. Die goede reputatie heeft dit dorp in geen enkel opzicht verloren.Tot heden is Ginneken een geliefkoosd oord gebleven voor allen, die landelijke rust en eenvoud verkiezen, boven de buitensporige weelde van buitenlandsche badplaatsen. Lees verder


Modernisme in Breda vóór de Tweede Wereldoorlog

Het interbellum, de tijd tussen de twee wereldoorlogen, was een spannende tijd.
In deze tijd is ontzettend veel gebeurd. Europa moest het trauma van de Eerste Wereldoorlog verwerken, in Italië, Duitsland en andere landen kwamen autoritaire bewegingen op en de dreiging van de Tweede Wereldoorlog hing in de jaren dertig al in de lucht. Lees verder