Historie Bavel en Breda

HET HAANTJE BAVEL

Geeft de historie van een woonhuis op de hoek van de Seminarieweg en de Dortseweg te Bavel. Het huis was vroeger een herberg met de naam 'het Haantje'. De geschiedenis gaat terug tot 1681, toen er al een tapperij gevestigd was. In 1979 is het huis gerestaureerd. Lees artikel


HET HART VAN DE BARONIE EN 6 DORPEN

Breda heeft verscheidene gemeentelijke herindelingen achter de rug, de laatste in 1997, waardoor de gemeente in omvang sterk is toegenomen. De dorpen Bavel, Ginneken, Princenhage, Prinsenbeek, Teleringen en Ulvenhout zijn tegenwoordig Bredaas grondgebied. Lees artikel


100 JAAR KERK IN BAVEL

Het is een goede gewoonte in onze samenleving om aandacht te geven aan jubilea. In ons privé-leven schenken wij bijzondere aandacht aan het passeren van het 50e en 65e levensjaar. Huwelijksjubilea, zoals koperen, zilveren, gouden en diamanten bruiloften, worden algemeen gevierd. Lees artikel


GESCHIEDENIS VAN GEMENGD KOOR BAVEL

Het eerste boek met gegevens over het Bavelse koor vermeld op de erkamenten omslag ‘Confrére St.Caecillia 1795-1880' Er op de eerste beschreven bladzijde lezen we: 1795 Adriaan Schaliboom. hoofdman Pieter Diepstraaten en Jan Diepstraaten. Deekens borsmeester Jan Adriaan Kanters In de borsse bevonden.... Lees artikel


DE KERK VAN BAVEL TUSSEN 1250 en 1650

In de loop van zeven eeuwen zijn de katholieken van Bavel op vijf verschillende plaatsen ter kerke gegaan. Vanaf het einde van de dertiende eeuw hadden zij de beschikking over een eenvoudig kerkje aan het begin van de huidige Dorstseweg. Lees artikel


DE KERK VAN BAVEL TUSSEN 1648 EN 1888 (Brigidastraat)

De geschiedenis van de parochie en kerk van Bavel over de periode 1250-1648 werd in de Brieven van Paulus nr. 125, juli 1999, reeds uitvoerig beschreven. Lees artikel

HISTORISCHE GEOGRAFIE VAN BAVEL

Meer dan 700 jaar geleden, op 22 en 25 mei 1299, sloten Guda, abdis, en het convent van de abdij van Thorn enerzijds en Jacob, pastoor van Gilze, Lees verder

Auteur: dr. K.A.H.UI. Leenders

BRIGIDASTRAAT BAVEL

De historisch-geograaf Karel Leenders noemt de Brigidastraat een akkerweg over de open akker van Bavel, Lees verder

KERKPAD, TUSSEN KERKSTRAAT EN TERVOORT

Het Kerkepad in Bavel begint aan de Kerkstraat, vlak bij de kerk en loopt dan langs het park de Groene Long naar Tervoort. Lees verder

BOEREN BOTER IN BAVEL, HISTORIE VAN HET MELKFABRIEK ST. BRIGIDA

St. Brigida, méér dan een beeld. Toen op 17 oktober 1977 het betonnen beeld van St. Brigida aan de voorzijde van de voormalige stoomzuivelfabriek bij “'t Haantje” van zijn sokkel werd gehesen, werd daarmee het definitieve einde ingeluid van het gebouw met aanhorigheden, dat een lange reeks van jaren een vertrouwde aanblik bood en een herkenningspunt was in de dorpskom van Bavel. Lees verder

KORENMOLEN DE HOOP

Op 22 juni 1865 werd Josephus Franciscus Rommens (Jef; 1e molenaar) eigenaar van het westelijk gedeelte van het perceel aan de Bredaseweg. Lees verderHISTORIE VAN DE KERKSTRAAT

In de vijftiende eeuw kreeg de huidige Kerkstraat enige betekenis voor Bavel. Omstreeks 1485 werd aan dit pad de Brigidakerk gebouwd ter vervanging van een oudere kerk, Lees verder

ONTWIKKELING GEMEENTE NIEUW GINNEKEN

De gemeente Nieuw-Ginneken kwam voort uit de per 1 januari 1942 opgeheven gemeente Ginneken en Bavel. Deze gemeente lag ten zuid-oosten van Breda en was vanaf 1795 Lees artikel

KERKSTRAAT EN KERKEIND

De naam Kerkstraat komt in de publicatie over de toponiemen van Ginneken en Bavel van de toponymist Chr. Buiks niet voor. Buiks geeft wel heel wat vermeldingen van de naam Kerkeind Lees artikel

LIGGING, GEBRUIK EN OPHEFFING VAN EEN COMPLEX GEMENE GRONDEN IN GINNEKEN BAVEL

H Het gebied ten oosten van de Bredase wijk IJpelaar, gelegen tussen de Loevesteinstraat in het westen en de Flodderdreef in het oosten, is in gebruik als landbouwgrond. Dit gebied is slechts een klein restant van een veel groter agrarisch complex, dat in archiefstukken bekend staat onder de naam Wervenschot. De wijk IJpelaar vult verder het grootste deel van dit gebied. Ruim 350 jaar geleden woedde er een felle strijd tussen de heer van Breda en een groep inwoners van Ginneken en Bavel over het eigendomsrecht van dit gebied. De gemoederen liepen hierbij soms hoog op. Zo probeerden vertegenwoordigers van de heer van Breda de werkzaamheden voor herinrichting te starten, maar de tegenpartij verhinderde dit. Lees artikel

Alle Artikelen over Breda

MOOIE SCHILDERIJEN VAN BREDA

Foto oud Breda
nog veel meer afbeeldingen, Klik hier

ZOEKTOCHT NAAR EEN NIEUW OPENLUCHTZWEMBAD IN BREDA 1935 - 1965

Zwembad Wolfslaar Op zaterdag 26 juni 1965 opent burgemeester Geuljans van Breda het gloednieuwe zwembad Wolfslaar door het hijsen van een vlag. In zijn openingstoespraak noemt de burgemeester het complex een echt lustoord. Met deze mega-investering realiseert de gemeente niet alleen een zeer ruim opgezet recreatieoord voor de inwoners van de stad maar wil ze ook bezoekers van buiten aantrekken. Lees verder

Schoondonck, De geschiedenis van een Brabantse Boerderij

Schoondonck, De geschiedenis van een Brabantse Boerderij

In de loop der vroege middeleeuwen zijn in het Brabantse land, behalve steden en dorpen, vele vrijliggende boerderijen ontstaan in het woeste land van bossen, venen, moerassen, vennen, heidevelden en riviertjes.
Het is interessant om te zien hoe zo'n boerderij zich ontwikkelt op gronden, die in het bezit waren van veelal adellijke families, die deze hoeven in pacht uitgaven. Lees verder

NS STATION BREDA

Het eerste station werd gebouwd in 1855 aan de Spoorlijn Roosendaal - Breda. Deze spoorlijn werd gebouwd, omdat niet Breda, maar Roosendaal de verbinding met Antwerpen kreeg, Lees verder

BARONIELAAN

De Baronie is al sinds de 16e eeuw de naam van de landstreek rond Breda, een Baronie is een gebied onder de heerschappij van een Baron, in dit geval de Baronnen van Breda. De Baronie werd bij de oprichting van de Bataafse Republiek in 1795 formeel opgeheven. Toch wordt de naam de Baronie nog altijd gebruikt als topografische aanduiding voor de ruime omstreken van Breda. Lees verder

GESCHIEDENIS BREDASE ZIEKENHUIZEN

In 1819 richtten drie katholieke burgers onder leiding van de hier afgebeelde Mr. Ludovicus Ingen Housz een ziekeninrichting op aan de Haagdijk.
Lees verder

HISTORIE BREDASE KAZERNE'S

De Chassékazerne is een voormalige militaire kazerne aan de Parade in het centrum van Breda. In 1898 werd begonnen met de bouw van de kazerne, de oplevering was op 1 juli 1899.
Lees verder