Historie Bavel en Breda

KERKSCHUUR EN PASTORIE IN BAVEL

Weinigen zullen vermoeden, dat Bavel nog steeds zijn oude pastorie uit de 18e eeuw bezit. De huidige pastoorswoning tegenover de vroegere plaats van de oude katholieke kerk werd pas in 1838 gebouwd. Waar woonden dan de pastoors van Bavel vóór die tijd? Om deze vraag te beantwoorden moeten we ver in de geschiedenis teruggaan. Zoals bekend, werd in 1648 de uitoefening van de katholieke eredienst in Staats Brabant verboden. Ook in de Baronie van Breda en ook in Bavel. Maar het is bijna vanzelfsprekend, dat de katholieken zich daarbij niet neerlegden. Lees artikel


HET HAANTJE BAVEL

de Monumentenlijst der gemeente Nieuw Ginneken bevat behalve drie landhuizen, twee molens, een kerk en twee kapellen, een 20-tal karakteristieke boerderijen en woningen die veelal uit de :19e eeuw dateren. Op de hoek van de Seminarieweg en de Dorstseweg te Bavel staat een iets ouder woonhuis met zadeldak, dat in de lijst op 'het eind der 18e eeuw gedateerd, wordt. Het draagt de nummers 2-4, doch, vormt in oorsprong één geheel. De restauratie die in de jaren 1978-1979 plaats vond, vormt aanleiding op de historie van dit eenvoudige, doch voor Bavel en de streek karakteristieke huis nader in te gaan. Lees artikel


HET HART VAN DE BARONIE EN 6 DORPEN

Breda heeft verscheidene gemeentelijke herindelingen achter de rug, de laatste in 1997, waardoor de gemeente in omvang sterk is toegenomen. De dorpen Bavel, Ginneken, Princenhage, Prinsenbeek, Teleringen en Ulvenhout zijn tegenwoordig Bredaas grondgebied. Het was aantrekkelijk om dat hele grote gebied te betrekken bij een fotoboek. Daarvoor is samenwerking gezocht met heemkundekringen uit de omliggende dorpen. Lees artikel


100 JAAR KERK IN BAVEL

Het is een goede gewoonte in onze samenleving om aandacht te geven aan jubilea. In ons privé-leven schenken wij bijzondere aandacht aan het passeren van het 50e en 65e levensjaar. Huwelijksjubilea, zoals koperen, zilveren, gouden en diamanten bruiloften, worden algemeen gevierd. Lees artikel


GESCHIEDENIS VAN GEMENGD KOOR BAVEL

Het eerste boek met gegevens over het Bavelse koor vermeld op de erkamenten omslag ‘Confrére St.Caecillia 1795-1880' Er op de eerste beschreven bladzijde lezen we: 1795 Adriaan Schaliboom. hoofdman Pieter Diepstraaten en Jan Diepstraaten. Deekens borsmeester Jan Adriaan Kanters In de borsse bevonden.... Lees artikel


DE KERK VAN BAVEL TUSSEN 1250 en 1650

In de loop van zeven eeuwen zijn de katholieken van Bavel op vijf verschillende plaatsen ter kerke gegaan. Vanaf het einde van de dertiende eeuw hadden zij de beschikking over een eenvoudig kerkje aan het begin van de huidige Dorstseweg. Lees artikel


DE KERK VAN BAVEL TUSSEN 1648 EN 1888 (Brigidastraat)

De geschiedenis van de parochie en kerk van Bavel over de periode 1250-1648 werd in de Brieven van Paulus nr. 125, juli 1999, reeds uitvoerig beschreven. Lees artikel

HISTORISCHE GEOGRAFIE VAN BAVEL

Meer dan 700 jaar geleden, op 22 en 25 mei 1299, sloten Guda, abdis, en het convent van de abdij van Thorn enerzijds en Jacob, pastoor van Gilze, Lees verder

Auteur: dr. K.A.H.UI. Leenders

BRIGIDASTRAAT BAVEL

De historisch-geograaf Karel Leenders noemt de Brigidastraat een akkerweg over de open akker van Bavel, Lees verder

KERKPAD, TUSSEN KERKSTRAAT EN TERVOORT

Het Kerkepad in Bavel begint aan de Kerkstraat, vlak bij de kerk en loopt dan langs het park de Groene Long naar Tervoort. Lees verder

BOEREN BOTER IN BAVEL, HISTORIE VAN HET MELKFABRIEK ST. BRIGIDA

St. Brigida, méér dan een beeld. Toen op 17 oktober 1977 het betonnen beeld van St. Brigida aan de voorzijde van de voormalige stoomzuivelfabriek bij “'t Haantje” van zijn sokkel werd gehesen, werd daarmee het definitieve einde ingeluid van het gebouw met aanhorigheden, dat een lange reeks van jaren een vertrouwde aanblik bood en een herkenningspunt was in de dorpskom van Bavel. Lees verder

KORENMOLEN DE HOOP

Op 22 juni 1865 werd Josephus Franciscus Rommens (Jef; 1e molenaar) eigenaar van het westelijk gedeelte van het perceel aan de Bredaseweg. Lees verderHISTORIE VAN DE KERKSTRAAT

In de vijftiende eeuw kreeg de huidige Kerkstraat enige betekenis voor Bavel. Omstreeks 1485 werd aan dit pad de Brigidakerk gebouwd ter vervanging van een oudere kerk, Lees verder

ONTWIKKELING GEMEENTE NIEUW GINNEKEN

De gemeente Nieuw-Ginneken kwam voort uit de per 1 januari 1942 opgeheven gemeente Ginneken en Bavel. Deze gemeente lag ten zuid-oosten van Breda en was vanaf 1795 Lees verder

KERKSTRAAT EN KERKEIND

De naam Kerkstraat komt in de publicatie over de toponiemen van Ginneken en Bavel van de toponymist Chr. Buiks niet voor. Buiks geeft wel heel wat vermeldingen van de naam Kerkeind Lees verder

LIGGING, GEBRUIK EN OPHEFFING VAN EEN COMPLEX GEMENE GRONDEN IN GINNEKEN BAVEL

H Het gebied ten oosten van de Bredase wijk IJpelaar, gelegen tussen de Loevesteinstraat in het westen en de Flodderdreef in het oosten, is in gebruik als landbouwgrond. Dit gebied is slechts een klein restant van een veel groter agrarisch complex, dat in archiefstukken bekend staat onder de naam Wervenschot. De wijk IJpelaar vult verder het grootste deel van dit gebied. Ruim 350 jaar geleden woedde er een felle strijd tussen de heer van Breda en een groep inwoners van Ginneken en Bavel over het eigendomsrecht van dit gebied. De gemoederen liepen hierbij soms hoog op. Zo probeerden vertegenwoordigers van de heer van Breda de werkzaamheden voor herinrichting te starten, maar de tegenpartij verhinderde dit. Lees verder

HET ONSTAAN VAN ULVENHOUT, HET VERHAAL

Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bij Ulvenhout horen de Ulvenhoutse Beemd, Ulvenhoutse Bos; d'Akker en de Grootakker tUlvenhout. Daarnaast was er nog het Ulvenschot was een plek waar men beesten kon weiden in of bij het Ulvenhoutse Bos. Lees verder

Alle Artikelen over Breda

MOOIE SCHILDERIJEN VAN BREDA

Foto oud Breda
nog veel meer afbeeldingen, Klik hier

HISTORIE EN AANLEG ZUIDELIJKE RONDWEG.

Voordat ergens in het begin van de jaren zestig de Zuidelijke Rondweg werd aangelegd, reed het steeds toenemende doorgaande west/ oost-oost/west-verkeer langs de singels in de Bredase binnenstad. Dat werd een onhoudbare situatie. Dat verkeer diende zo snel mogelijk uit het Bredase centrum te worden gehaald, zo was alom de mening. Gekozen werd toen voor het doortrekken van de al aanwezige rijksweg door de Johan Willem Frisolaan en de Franklin Rooseveltlaan. De Zuidelijke Rondweg was niet alleen een feit, de discussie zou niet meer verstommen over de blunder die was begaan. De geschiedenis in de jaren daarna heeft de tegenstanders van de weg in het gelijk gesteld. Lees verder

ZOEKTOCHT NAAR EEN NIEUW OPENLUCHTZWEMBAD IN BREDA 1935 - 1965

Zwembad Wolfslaar Op zaterdag 26 juni 1965 opent burgemeester Geuljans van Breda het gloednieuwe zwembad Wolfslaar door het hijsen van een vlag. In zijn openingstoespraak noemt de burgemeester het complex een echt lustoord. Met deze mega-investering realiseert de gemeente niet alleen een zeer ruim opgezet recreatieoord voor de inwoners van de stad maar wil ze ook bezoekers van buiten aantrekken. Lees verder

Schoondonck, De geschiedenis van een Brabantse Boerderij

Schoondonck, De geschiedenis van een Brabantse Boerderij

In de loop der vroege middeleeuwen zijn in het Brabantse land, behalve steden en dorpen, vele vrijliggende boerderijen ontstaan in het woeste land van bossen, venen, moerassen, vennen, heidevelden en riviertjes.
Het is interessant om te zien hoe zo'n boerderij zich ontwikkelt op gronden, die in het bezit waren van veelal adellijke families, die deze hoeven in pacht uitgaven. Lees verder

NS STATION BREDA

Het eerste station werd gebouwd in 1855 aan de Spoorlijn Roosendaal - Breda. Deze spoorlijn werd gebouwd, omdat niet Breda, maar Roosendaal de verbinding met Antwerpen kreeg, Lees verder

BARONIELAAN

De Baronie is al sinds de 16e eeuw de naam van de landstreek rond Breda, een Baronie is een gebied onder de heerschappij van een Baron, in dit geval de Baronnen van Breda. De Baronie werd bij de oprichting van de Bataafse Republiek in 1795 formeel opgeheven. Toch wordt de naam de Baronie nog altijd gebruikt als topografische aanduiding voor de ruime omstreken van Breda. Lees verder

GESCHIEDENIS BREDASE ZIEKENHUIZEN

In 1819 richtten drie katholieke burgers onder leiding van de hier afgebeelde Mr. Ludovicus Ingen Housz een ziekeninrichting op aan de Haagdijk.
Lees verder

HISTORIE BREDASE KAZERNE'S

De Chassékazerne is een voormalige militaire kazerne aan de Parade in het centrum van Breda. In 1898 werd begonnen met de bouw van de kazerne, de oplevering was op 1 juli 1899.
Lees verder